Konjunkturbarometern – Detaljhandeln stärks

Barometerindikatorn ändrades marginellt i februari, från 111,9 i januari till 111,6. Detta visar att det fortfarande råder en positiv syn på ekonomin som helhet, skriver Konjunkturinstitutet.

Samtliga företagssektorer rapporterar om ett starkt eller mycket starkt läge. Detaljhandeln har återhämtat sig från förra månadens nedgång, dessutom är hushållens syn på ekonomin fortsatt optimistisk.

Detaljhandelns (inkluderar internethandel) konfidensindikator steg 3,7 enheter i februari. Företagen rapporterar att de förväntar sig en stark försäljningstillväxt de kommande tre månaderna.

Tjänsteindikatorn ändrades endast marginellt i februari. Förväntningarna på efterfrågan och sysselsättning de närmaste månaderna är fortsatt optimistiska.

Källa: Konjukturbarometern
Källa: Konjukturbarometern
Annons