Konjunkturläget

Uppdaterat november 2015.

Här finns statistik kring konjunkturläget för näringslivet och den grafiska branschen från Konjunkturinstitutet (KI) som varje månad ställer ett antal frågor till hushåll och företag. Barometerindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och är ett mått på hur företag och hushåll ser på den ekonomiska utvecklingen i landet. Cirka 90 grafiska företag är med i undersökningen och resultatet från dem finns nedan.

Om Undersökningen
Siffrorna är nettotal vilket är saldot mellan andelen företag eller hushåll som uppgett ökning respektive minskning av en viss variabel. I redovisningen tar man hänstyn till säsongsvariationer. På sommaren minskar till exempel orderingången för de flesta företag. Eftersom detta är ett återkommande faktum justeras resultaten så att säsongsvariationerna sprids ut över året. Från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökningar:

 • Barometerindikatorer – ett mått på hur företag och hushåll ser på den ekonomiska utvecklingen i landet
 • Orderingång
 • Produktionsvolymer
 • Försäljningspriser
 • Antal anställda

Förtroendeindikatorn

Diagrammen visar förtroendeindikatorer för Grafisk bransch jämfört med hushållen, hela näringslivet och reklambyråbranschen. Resultatet är en sammanslagning av flera olika faktorer.

cci-nov-15-alla

cci-graf-och-reklam-nov-15

Klicka på bilderna för att förstora.

Orderingång senaste månaden och Orderstock nuläge

 • Orderingången har de senaste tre månaderna ökat, varit oförändrad eller minskat?
 • Den totala orderstocken är för närvarande stor, lagom eller för liten?

Orderingång-nov-15

Klicka på bilden för att förstora.

Produktionsvolymer senaste månaden och kommande månad

 • Produktionsvolymen har de senaste tre månaderna ökat, varit oförändrad eller minskat?
 • Produktionsvolymen väntas de närmaste tre månaderna öka, vara oförändrad eller minska?

Prodvolymer-nov-15

Klicka på bilden för att förstora.

Försäljningspriser

 • Förväntningar de närmaste tre månaderna att öka, vara oförändrad eller minska?

Priser-nov-15

Antal anställda

 • Antalet anställda i företaget har de senaste tre månaderna ökat, varit oförändrat eller minskat?

Anställda-graf-nov-15

Klicka på bilden för att förstora.